MENSA Domini

MENSA Domini
MENSA Domini
apud Apostolum l. Cor. c. 10. v. 21. οὐ δύναςθε τραπέζης Κυρίου μετέχειν καὶ τραπέζης δαιμονίων, Non potestis Domini Mensae participes esse et mensae Daemoniorum: Est ipsa Eucharistia, quam exemplo Pauli Patres ita saepe nominant, Optatus l. 5. Augustin. de Peccator. mer. etc. contra Pelagium l. 1. c. 24. Leo I. de Ieiunio septimi mensis Serm. 6. Graeci quoque, sed cum diversis epithetis: Illis enim ea, Τράπεζα ἐπουράνιος, Mensa caelestis, in Liturg. quae Iacobi nomen praefert, Τράπεζα ἱερὰ, Mensa sacra, apud Chrysostomum Homil. 2. in ad. 1. Corinth. c. 10. v. 1. Μεςτικὴ τράπεζα, Mystica Mensa, apud eund. Tom. 5. Savil. p. 367. et Theodoretum de Provid. 5. Serm. 10. Τράπεζα φρικώδης, Mensa terribilis, apud eundem Chrysostomum alibi; Λογικὴ τράπεζα, Rationalis Mensa, apud Theodoretum iterum Serm. 6. πνευματικὴ τράπεζα, Spiritualis Mensa, passim, etc. Nempeproprie Mensa erat, in qua S. Eucharistia administrabatur; eaque lignea primis saeculis Christianismi. Unde Athanasius dicebat de Arrianis, in Epist. ad Solit. Subsellium, thronum, Mensam ligneam, καὶ τὰ βῆλα τῆς Ε᾿κκλησίας, et fores Ecclesiae, et catera quae poterant, foras elata combusserunt. Et Optatus contra Parmenium l. 6. Quis fidelium, inquit, nascit, in peragendis mysteriis ipsa ligna. linteamine coo. pertrit Inter ipsa Sacramenta velamen potuit tangi, non lignum. Eadem vero figurate Θυσιαςτήριον quoque, seu Altare dicta est. proprie enim dicta Altaria in Christiana Ecclesia locum non habere, patet ex Minucio Felice, apud quem, ad quaest. Cur nullas aras habeant, nulla templa, nulla nota simulacra? Respondet Octavius, Putatis autem nos occultare, quod eolimus, si delubrum et aras non habemus. Infignita autem est hôc nomine Mensa Domini, quia in ea Sacrificii Christi fit commemoratio. Quod item ei imponerentur fidelium oblationes, tam pro Sacramentorum usu, quam pauperum subventione, uti legimus apud eundem Optatum loc. cit. Vide Matthaeum inprimis Sutlivium Anglum de Missae Sacrif. l. 3. c. 14. Ut vero undique ad Mensam Dominicam accessus pateret, in medio Templi posita fuit antiquitus. Augustin. de verbo Dominic. sec. Ioann. Tom. 10. Mensa Christi est illa in medio constituta; Quid eausae est, ô Audientes, ut mensam videutis, et ad epulas non accedatis? Ut alia non addam, de quibus prolixe Theologi, Philologique sacri, inter quos eminet Ioh. Casp. Suicerus, quem vide Thesaur. Eccles. in Τράπεζα. Hodie Graeci, praeter institutum Domini, in celebratione S. Eucharistiae duas Mensas adhibent: unam vocant Πρόθεσιν, quasi dicas, Mensam propositionis, in qua reponuntur panis et vinum ante consecrationem, ipsis τὰ Δῶρα dicta: quibus in priore Mensa positis tribuunt venerationem. Dein transferuntur, quae fuerunt ibi apposita in alteram Mensam, ubi fit consecratio, et post consccrationem adoratio λωτρείας; quam Mensam vocant et Altare et ἅγιον Βῆμα, uti habet Casaubonus Exercit. 16. num. 36. Vide quoque supra in voce Antimensium, ut et hîc passim, ubi de Mempsa Aurea, Mensa Sacra. etc. it voce Paratrapezii.

Hofmann J. Lexicon universale. 1698.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • Mensa (Begriffsklärung) — Der Ausdruck Mensa (lateinisch: mensa = „Tisch“) bezeichnet: Mensa (eigentlich: mensa academica), die Kantine einer Hochschule Mensa International, siehe auch Mensa in Deutschland, ein Verein für Hochbegabte Mensa pauperum (lat. für: „Tisch der… …   Deutsch Wikipedia

  • Mensa (Altar) — Altarsäule der Hedwigskathedrale mit je einer Altarmensa in der Ober und Unterkirche. Der Begriff Mensa (lat. Tisch) bezeichnet in der christlichen Tradition entweder den vollständigen Altar (mensa Domini, dt. Tisch des Herrn) oder nur die… …   Deutsch Wikipedia

  • Mensa — Mẹn|sa 〈f.; Gen.: , Pl.: Mẹn|sen; kurz für〉 1. Mensa Domini Tisch des Herrn, Altar 2. Mensa academica akadem. Mittagstisch, Speisehaus für Studierende mit verbilligtem Mittagessen [Etym.: lat.] …   Lexikalische Deutsches Wörterbuch

  • Mensa — Men|sa die; , Plur. s u. ...sen kurz für lat. mensa domini »Tisch des Herrn«, Bed. 2 kurz für ↑Mensa academica>: 1. Altartisch; steinerne Deckplatte des kath. Altars. 2. Kantine an Hochschulen u. Universitäten, die Hochschulangehörigen (bes.… …   Das große Fremdwörterbuch

  • MENSA Trapezitarum seu Argentaria — memoratur l. 19. ff. 1. de Institor. Dominus, qui servum institorem apud Mensam pecusniis accipiendis habuit, post libertatem quoque datam, idem per Libertum negotium exercuit. Notum enim, maiorem fere pecuniae numeratae partem habuisse Veteres… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • Mensa — (lat.), 1) Tisch, s.d. M. curialis, der nach des Königs T. Tatius Verordnung zu Rom in jeder Curie der Juno zu Ehren aufgestellt u. darauf zu gewissen Zeiten geopfert wurde. M. delphĭca, Tisch, worauf Trinkgeschirre aufgesetzt wurden; 2) Gericht …   Pierer's Universal-Lexikon

  • Mensa [1] — Mensa (lat.), Tisch; m. Domini, Tisch des Herrn; m. episcopalis, Tafelgüter eines Bischofs; m. gratuita, Freitisch; m. ambulatoria, Wandeltisch, wechselnder Freitisch für arme Schüler etc …   Meyers Großes Konversations-Lexikon

  • COENA Domini — Graece Δεῖπνον Κυριακὸν, 1. Corinth. c. 11. v. 20. quae aliter Εὐλογία, Bdenedictio 1. Corinth. c. 10. v. 16.Ευχα ριςτία, Gratiarum actio, Matth. c. 26. v. 27. Καινὴ Διαθήκη, Novum Testamentum, Luc. c. 22. v. 20. Τράπεζα Κυρίου, Mensa Domini, 1.… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • Altar — Teilrekonstruktion des Pergamonaltars Ein Altar (griechisch βωμός, lateinisch ara, in christlichem Latein altare = Aufsatz auf dem Opfertisch) ist eine Verehrungsstätte für eine oder mehrere Gottheit(en). Das Wort ara wurde früher zumeist von… …   Deutsch Wikipedia

  • En Sheva — Tabgha Basisdaten hebräisch: עין שבע‎ …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”